ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ MOTIONSPORTS.BG

I. Общи условия

www.motionsports.bg е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Моушънспортс ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от Моушънспортс ООД.

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. 

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

Моушънспортс ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на www.motionsports.bg.

Моушънспортс ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са промени в дизайна на продуктите.

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Моушънспортс ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. На www.motionsports.bg са публикувани таблици с размерите на предлаганите  стоки.

Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните:

Моушънспортс ООД се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.
 • да уведоми своевременно, в случай на непредвидено забаване на поръчката. Във връзка с обявени промоционални кампании, онлайн поръчките имат удължен срок за потвърждаване и доставка.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (без да се нарушава целостта на опаковката, при възможност);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани).

Клиентът се задължава:

 • да посочи имената си, точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакованавка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Моушънспортс ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.

Моушънспортс ООД възстановява всички суми, когато става въпрос за дефектна стока и опцията Подмяна не е използвана. При всички други случаи, разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:

 • стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа точна банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Моушънспортс ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Моушънспортс възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Моушънспортс ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Моушънспортс ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: info@motionsports.bg.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Моушънспортс ООД чрез www.motionsports.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С извършването на регистрация в www.motionsports.bg Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Моушънспортс ООД, чрез www.motionsports.bg, не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Моушънспортс ООД.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Моушънспортс ООД съобразно българското законодателство.

VII. Използване на “бисквитки” и интернет маркетинг

Уеб сайтът www.motionsports.bg ползва “бисквитки” с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. “Бисквитките” се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.motionsports.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

VIII. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦA и информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование на Търговеца: Моушънспортс ООД, ЕИК BG 206382929
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1202, ул. Братя Миладинови 100
Адрес за кореспонденция: гр. София 1202, ул. Братя Миладинови 100
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов 15
тел.: 02 915 35 18
имейл: kzld@cpdp.bg
интернет сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. Славейков 4А
гореща линия: 0700 111 22
интернет сайт: www.kzp.bg
Комисия за защита на конкуренцията България
гр. София, бул. Витоша 18
тел.: 02 935 61 13
интернет сайт: www.cpc.bg